פרוטוקול וועדת רווחה 22.3.15


הנושאים שנידונו בוועדה:
  1. סיכום כנס מנהל חינוך ורווחה שהתקיים בנחל שורק.
  2. הכנת תכנית עבודה שנתית.
פרוטוקול ישיבת ועדת רווחה 22.3.15