פרוטוקול וועדת רווחה 27.10.15


הוועדה דנה בהיבטים שונים של צח"י.פרוטוקול ישיבת ועדת רווחה 27.10.15