תחום חברה וקהילה הוקם כדי ללוות, לתמוך ולקדם את המועצות בהתמודדות עם השינויים, ההתחדשות והצמיחה. בשני העשורים האחרונים חווה המרחב הכפרי תמורות רב ממדיות:
• תמורות דמוגרפיות - גידול בהיקף וגיוון האוכלוסיה.
• תמורות חברתיות-קהילתיות - מאחידות לשונות.
• תמורות ארגוניות - שינוי במסגרות ארגוניות מקומיות: ועד מקומי / ועד אגודה, שינוי יחסי חבר / אגודה, שינויים במערך היחסים בין המועצה ליישוב ומטלות מוניציפליות חדשות בשני רבדי השלטון.
• שינויים בזכויות התושבים בקרקע - שינויים במרחב הפיסי, "התפרברות" היישובים: שינויים באופי הבינוי, רמת הפיתוח ותמהיל שימושי הקרקע, התמודדות עם לחצי פיתוח ועליית החשיבות של שיקולים סביבתיים בפיתוח.
• תמורות בפעילות הכלכלית - שינוי במשקל ואופי החקלאות וכניסת פעילויות כלכליות לא חקלאיות. שינויים אלה משליכים על ההיבט הארגוני-ניהולי-תקציבי של המחלקות, ומציבים בפניהם אתגרים מורכבים ומגוונים. המשמעות היא כניסה לתחומי פעילות חדשים לצד יצירת התמחויות.

החזון: תחום חברה וקהילה יפעל כגוף מתכלל, מחבר, יוזם, ומוביל שיתופי פעולה המשפיעים על תהליכי העבודה במועצות האזוריות בפרט, ובמרחב הכפרי בכלל.

צח“י - צוות חירום וחוסן יישובי הפך בעשור האחרון לחלק בלתי נפרד מהיישוב הכפרי במדינת ישראל. יחד עם הוועד המקומי, האגודה השיתופית והתארגנויות נוספות של תושבי היישוב הוא מאפשר לחבר הקיבוץ, המושב או היישוב הקהילתי לקחת חלק בניהול היישוב. למידע נרחב אודות צח"י - לחצו כאן.